CONCURS 2 MEMBRI CONSILIU DE ADMINISTRATIE

LICITATIE SORTIMENTE 04.12.2014
noiembrie 27, 2014
ANUNT
ianuarie 19, 2015

 

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUŞ R.A

Măieruş, str. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Braşov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE PRIVIND SELECȚIA/EVALUAREA PRIN CONCURS

ÎN VEDEREA DESEMNARII A DOI MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL REGIEI PUBLICE LOCALE A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

 

Art. 1. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA se realizează în două etape:

 1. analiza si selecția dosarelor
 2. interviul

Art. 2. În vederea participării la evaluarea/selecţia pentru funcţia de membru C.A. al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale si specifice:

2.1. Condiţii generale:

 • cetăţenia română;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,
 • stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a fost destituit dintr-o funcţie deţinută anterior, nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este aceasta definită de prevederile legale în vigoare;
 • persoanele care îşi depun candidatura să nu fie incapabile, potrivit legii, ori sa nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mita, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările urm.
 • nu se află si nu se va afla în conflict de interese raportat la domeniul de activitate al regiei autonome în calitate de administrator/asociat/angajat/reprezentant al unor entităţi, instituții si nu se află în situație de incompatibilitate fața de regia autonomă. Se află în situaţia de incompatibilitate, candidatul care are calitatea de administrator/asociat/angajat/reprezentant al unei societăţi comerciale, instituții alte entități care desfăşoară activitate concurenţială sau care are relaţii contractuale cu Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș Incompatibilitatea există și atunci când rudele sau afinii candidatului pană la gradul II inclusiv se află în una dintre situaţiile de asociat/administrator/angajat/reprezentant al unei societăţi comerciale, instituții alte entități care desfăşoară activitate concurenţială sau care are relaţii contractuale cu Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș SA

2.2. Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
 • experienţă relevantă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat sau în conducerea unor instituţii publice din domeniul de activitate al regiei.

         Art. 3. În vederea depunerii candidaturii, este necesară prezentarea următoarelor documente:

 • Cerere de înscriere
 • CV în format Europass (în care se va preciza expres denmirea consiliilor de administrație din care face parte candidatul)
 • Cazier judiciar
 • Copii ale diplomelor de studii și, după caz, ale altor specializări relevante
 • Copie act identitate
 • Copie carnet de muncă/documente doveditoare privind activitatea desfăşurată anterior
 • Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitate deplină de exerciţiu, eliberată cu cel mult o lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află întruna din situaţiile prevăzute la art.6 si art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ori că nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune legată de conduita profesională (modelul declaraţiei se va descărca de pe site-ul R.A./se va ridica de la sediul R.A) – anexa nr. 1
 • Declaraţie pe proprie rǎspundere din care să rezulte că nu se află si nu se va afla în conflict de interese la data ȋncheierii contractului de mandat raportat la domeniul de activitate al regiei autonome în calitate de administrator/asociat/angajat/reprezentant al unor entităţi, instituții si nu se află în situație de incompatibilitate fața de regia autonomă. Se află în situaţia de incompatibilitate, candidatul care are calitatea de administrator/asociat/angajat/reprezentant al unei societăţi comerciale, instituții alte entități care desfăşoară activitate concurenţială sau care are relaţii contractuale cu Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș Incompatibilitatea există și atunci când rudele sau afinii candidatului pană la gradul IV inclusiv se află în una dintre situaţiile de asociat/administrator/angajat/reprezentant al unei societăţi comerciale, instituții alte entități care desfăşoară activitate concurenţială sau care are relaţii contractuale cu Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș SA-
 • Declaraţie pe proprie răspundere referitoare la faptul că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică – anexa nr.1
 • Declaratie pe proprie raspundere privind veridicitatea datelor cuprinse în CV-ul depus anexa nr.1
 • Toate documentele menţionate mai sus sunt obligatorii (lipsa a cel puţin unuia dintre documentele anterior menţionate atrage respingerea candidaturii).

Art. 4. Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune de către candidaţi, în plic închis şi sigilat, la registratura de la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș RA din loc. Măieruş, str. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Braşov până la data de 29 ianuarie 2015 , ora 1600 (program registratură: zile lucrătoare, luni-vineri, între orele 0800 -1600).

Art. 5. (1) Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii.

(2) Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru al C.A. al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA , precum şi numele, prenumele şi domiciliul şi numărul de telefon al candidatului.

(3) Analiza şi selecţia dosarelor de înscriere depuse, se realizează de către Comisia de concurs, până cel târziu în data de 02 februarie 2015 inclusiv

(4) Comisia de concurs evaluează conţinutul documentelor cuprinse în dosare şi stabileşte admiterea sau respingerea acestora.

(5) În cazul dosarelor respinse Comisia de concurs va motiva soluţia propusă.

Art. 9. Rezultatul etapei de selecție a dosarelor se notează cu Admis/Respins și se afişează la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA în data de 03 februarie 2015 ora 12.00 şi se va publica şi pe site-ul oficial al Regiei.

Art. 10. (1) Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot depune contestatie, la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA, în data de 04 februarie 2014, în intervalul orar 0800 – 1600.

(2) Comisia de soluționare a contestaţiilor constituită va soluţiona eventualele contestaţii până în data de 05 februarie 2015, rezultatele acestora afişându-se la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA în data anterior amintită, ora 16.00, dar şi prin publicarea acestora pe site-ul regiei.

Art. 11. (1) Interviul se va desfăşura în data de 10 februarie 2015, începând cu ora 1200, iar Anunțul privind programarea interviului se afişează la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA si se publică pe site-ul Regiei în data de 06 februarie 2015 începand cu ora 10.00.

(2) Programarea interviului se va face în ordinea alfabetică a candidaţilor admişi.

(3) În cadrul interviului se testează abilitățile manageriale şi motivaţia candidaţilor. Interviul se realizează în termen de maxim 5 zile de la data încheierii selectării dosarelor sau de la data soluționării contestațiilor, daca este cazul.

(4) Interviul se desfășoară conform ghidului de interviu elaborat de comisia de selecție. Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială a sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. Întrebările si răspunsurile sunt consemnate de către Secretarul Comisiei

(5) Pentru proba interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. Membrii comisiei de concurs acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajul acordat fiecarui candidat se consemnează în borderoul de notare, care stă la baza calculării rezultatelor finale ale evaluării/selecţiei Rezultatele finale obținute de fiecare dintre candidați si mențiunea „admis” ori „respins” se afișează la sediul autorității sau instituției organizatoare a concursului.

(6) Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 70 de puncte, în ordinea descrescătoare a punctajelor, în funcție de numărul pozițiilor vacante existente la data organizării selecției.

(7) La punctaje egale candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de selecție va decide asupra candidaților admiși.

(8) Rezultatele finale ale etapei interviu se afişează la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA în data de 11 februarie 2015 ora 12.00 şi se va publica şi pe site-ul oficial al Regiei.

Art. 12. Candidaţii nemultumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie, la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA , în data de 12 februarie 2015 în intervalul orar 0800 – 1600.

Art. 13. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va proceda la soluţionarea eventualelor contestaţii. Rezultatul contestaţiilor se va afişa la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA   şi se va publica pe site-ul oficial al acesteia, în data de 13 februarie 2015 , ora 10.00.

Art. 14 După aplicarea procedurii prevazute de prezentul regulament, se consideră selectat candidatul care întruneşte cel mai mare punctaj, respectiv în ordinea descrescătoare a punctajelor, după parcurgerea etapelor de selecţie si interviu. Rezultatele finale se vor afişa la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA   şi se vor publica pe site-ul oficial al acesteia, în data de 13 februarie 2015 , ora 10.00.

Art.15 Criteriile de evaluare/selecţie sunt următoarele:

 1. a) îndeplinirea condițiilor privind experiența profesională și de management;
 2. b) nivelul de dezvoltare a abilitaților manageriale;
 3. c) motivația candidaț

Art.18 Comisia de selectie a dosarelor si organizare interviu în vederea ocupării prin concurs a două posturi de Membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măierus R.A. denumită Comisia de concurs este formată din trei membri și un secretar și este numită de Autoritatea Tutelară si are următoarele atribuții: întocmirea unui regulament/procedură de concurs; stabilirea bibliografiei aferente; stabilirea condiţiilor de participare; redactarea şi publicarea anunţului de participare; semnarea procesului verbal de analiză şi selecţie a dosarelor; organizarea şi participarea la etapa interviului; redactarea si publicarea anunțurilor si a celorlalte documente supuse procedurii publicării; stabilirea criteriilor de evaluare/selecţie stabilirea planului de interviu; analiza dosarelor depuse de către candidaţi; semnarea procesului verbal de analiză şi selecţie a dosarelor; întocmirea fişelor de interviu; completarea borderoului de notare. În vederea încheierii contractului, Regia Publică Locală a Pădurilor Măierus R.A. va fi reprezentată de Dl Director Bordaș Florin ; supunerea spre aprobarea Consiliului de Coordonare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măierus R.A. a criteriilor de selecţie, a condiţiilor de participare, a bibliografiei, a regulamentului de concurs precum şi a conţinutului anunţului. Convocarea Comisiei de concurs se realizează de către preşedintele acesteia prin secretariatul comisiei.

Art.19. Comisia de Contestații în cadrul concursului desfășurat în vederea ocupării a două posturi de Membru în Consiliul de Administraţie al regiei Publice Locale a Pădurilor Măierus R.A. este formată din trei membri și un secretar și este numită de Autoritatea Tutelară și are următoarle atribuţii: analizarea contestaţiilor depuse pentru cele două etape: analiză şi selecţie şi interviu; analizarea documentelor întocmite de Comisia de concurs, în vederea soluţionării contestaţiilor; întocmirea proceselor verbale de soluţionare a contestaţiilor pentru cele două etape: analiză şi selecţie şi interviu. Convocarea Comisiei de contestaţii se realizează de către preşedintele acesteia prin secretariatul comisiei

Art. 20. Atribuţiile Secretarului Comisiei de concurs şi al Comisiei de contestaţie: convocarea celor două comisii, ca urmare a deciziei preşedinţilor; preluarea de la registratura a dosarelor de candidatura înregistrate; redactarea procesului verbal de evaluare şi selecţie a dosarelor; afişarea rezultatelor evaluării şi selecţiei dosarelor; afişarea rezultatelor interviului; redactarea procesului verbal al etapei interviului; consemnarea în scris a întrebărilor membrilor Comisiei şi răspunsurilor candidaţilor; întocmirea Procesului verbal de selecţie şi a Proceselor verbale de soluţionare a contestaţiilor; afişarea si publicarea rezultatelor contestaţiilor; afişarea și publicarea rezultatelor finale.

Art.21. Membrii Comisiei de Selecție și ai Comisiei de Contestații se află în conflict de interese dacă se află în una din următoarele situații:

 1. a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu oricare dintre candidaţi;
 2. b) au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi;
 3. c) interesele patrimoniale sau personale ale soţului, soţiei sau rudelor de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de membru;
 4. d) ori de câte ori membrii comisiei consideră că integritatea, imparţialitatea şi obiectivitatea procedurii de organizare şi desfăşurarea a selecție pot fi afectate;

(2) în situaţia existenţei unui potenţial conflict de interese, membrul comisiei este obligat să se abţină de la participarea în comisie şi să informeze imediat Autoritatea Tutelară, care dispune înlocuirea sa cu un alt membru.

Art.22. Atribuțiile expertului independent, persoana fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane:

 1. a) asistă Comisia de Selecție în elaborarea documentației (anunț public de selecție; criterii de selecție, ghid de interviu, fișă de evaluare interviu);
 2. b) asistă la interviul de selecție;
 3. c) asigură respectarea standardelor profesionale în domeniu și a normelor de etică și deontologie profesională privind procesarea candidaturilor.

 

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

CONSILIUL DE COORDONARE

 

 

Presedinte,                              Membrii,

 

 

Anexa 1

DECLARAȚIE

                                                 pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………, avand CNP ………………. cu domiciliul în ………………………….., posesor/posesoare CI , seria …….., nr………. eliberat de ………… la data de ……….. în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupării unui post de Membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA   declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că:

 1. a) nu am fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
 2. b) nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combaterii a finanţării actelor de terorism, republicată, cu modificările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) nu am desfăşurat activitate de poliţie politică;

d). nu fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

e). nu fac parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale astfel cum am indicat în curriculum vitae depus

 1. f) toate informațiile furnizate prin curriculum vitae depus corespund realității. Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu.

Data

 

Semnatura ………………….

 

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUŞ R.A.

Măieruş, str. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Braşov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806

 

ANUNŢ

privind organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș RA

Consiliul de Coordonare în calitate de Autoritate publică tutelară a Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș R.A. anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru două posturi de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș R.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de înscriere :

1 Condiţii generale:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 3. capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 5. să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. să nu facă parte din mai mult de alte 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.
 7. nu se va afla în conflict de interese raportat la domeniul de activitate al regiei autonome în calitate de administrator/asociat/angajat/reprezentant al unor entităţi, instituții si nu se află în situație de incompatibilitate fața de regia autonomă. Se află în situaţia de incompatibilitate, candidatul care are calitatea de administrator/asociat/angajat/reprezentant al unei societăţi comerciale, instituții alte entități care desfăşoară activitate concurenţială sau care are relaţii contractuale cu Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș SA. Incompatibilitatea există și atunci când rudele sau afinii candidatului pană la gradul II inclusiv se află în una dintre situaţiile de asociat/administrator/angajat/reprezentant al unei societăţi comerciale, instituții alte entități care desfăşoară activitate concurenţială sau care are relaţii contractuale cu Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș SA

2 Condiţii specifice:

 • experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, în cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit;
 • nu pot avea calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din cadrul Primăriilor membre în Consiliul de Coordonare al Regiei sau a altor instituţii publice.

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 • Cerere de înscriere
 • CV în format Europass (în care se va preciza expres denmirea consiliilor de administrație din care face parte candidatul)
 • Cazier judiciar
 • Copii ale diplomelor de studii și, după caz, ale altor specializări relevante
 • Copie act identitate
 • Copie carnet de muncă/documente doveditoare privind activitatea desfăşurată anterior
 • Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitate deplină de exerciţiu, eliberată cu cel mult o lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va declara faptul că nu se află întruna din situaţiile prevăzute la art.6 si art. 7       din OUG nr. 109/2011, că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică si privind veridicitatea datelor cuprinse în CV-ul depus (modelul declaraţiei se va descărca de pe site-ul R.A./se va ridica de la sediul R.A)
 • Declaraţie pe proprie rǎspundere din care să rezulte că nu se află și nu se va afla la data ȋncheierii contractului de mandat în conflict de interese raportat la domeniul de activitate al regiei autonome în calitate de administrator/asociat/angajat/reprezentant al unor entităţi, instituții si nu se află în situație de incompatibilitate fața de regia autonomă. Se află în situaţia de incompatibilitate, candidatul care are calitatea de administrator/asociat/angajat/reprezentant al unei societăţi comerciale, instituții alte entități care desfăşoară activitate concurenţială sau care are relaţii contractuale cu Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș SA. Incompatibilitatea există și atunci când rudele sau afinii candidatului pană la gradul IV inclusiv se află în una dintre situaţiile de asociat/administrator/angajat/reprezentant al unei societăţi comerciale, instituții alte entități care desfăşoară activitate concurenţială sau care are relaţii contractuale cu Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș

Toate documentele menţionate mai sus sunt obligatorii (lipsa a cel puţin unuia dintre documentele anterior menţionate atrage respingerea candidaturii).

 

Criteriile de evaluare/selecţie sunt următoarele:

 1. a) îndeplinirea condițiilor privind experiența profesională și de management;
 2. b) nivelul de dezvoltare a abilitaților manageriale;
 3. c) motivația candidaț

 

Etape de desfășurare:

a). Selecţia dosarelor de înscriere – se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș R.A. b). Interviul candidaţilor selectaţi se va face pe baza bibliografiei afişate pe site-ul www.rplpmaierus.ro şi la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA. În cuprinsul Anunțului privind programarea interviului se vor specifica si criteriile de selecție, punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte, abilitățile si competențele necesare .

            Calendar concurs :

Candidaturile ( documentele solicitate) se vor depune de către candidaţi, în plic închis şi sigilat, la registratura de la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA din loc. Măieruş, str. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Braşov până la data de 29 ianuarie 2015 , ora 1600 (program registratură: zile lucrătoare, luni-vineri, între orele 0800 -1600).

Rezultatul analizei şi selecţiei dosarelor se afişează la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA în data de 03 februarie 2015 ora 12.00 şi se va publica şi pe site-ul oficial al Regiei www.rplpmaierus.ro.

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot depune contestatie, la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA, în data de 04 februarie 2014 , în intervalul orar 0800 – 1600.

Rezultatul contestaţiilor se va afişa la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA  şi se va publica pe site-ul oficial al acesteia, în data de 05 februarie 2015 , ora 16.00.

Interviul se va desfăşura în data de 10 februarie 2015, începând cu ora 1200, iar Anunțul privind programarea interviului se afişează la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA si se publică pe site-ul Regiei în data de 06 februarie 2015 începand cu ora 10.00.

Rezultatele etapei interviu se afişează la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA în data de 11 februarie 2015 ora 12.00 şi se va publica şi pe site-ul oficial al Regiei.

Candidaţii nemultumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie, la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA , în data de 12 februarie 2015 în intervalul orar 0800 – 1600.

Rezultatul contestaţiilor se va afişa la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA  şi se va publica pe site-ul oficial al acesteia, în data de 13 februarie 2015 , ora 10.00.

Rezultatele finale se vor afişa la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș SA  şi se vor publica pe site-ul oficial al acesteia, în data de 13 februarie 2015 , ora 10.00.

 

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

CONSILIUL DE COORDONARE

 

 

Presedinte,                                         Membrii,