ANUNT SELECTIE MEMBRII C.A.

Anunt – Servicii de deszăpezire drumuri auto forestiere
decembrie 6, 2016
LICITATIE MLP 17.02.2017
februarie 6, 2017

COMUNA MĂIERUȘ

în calitate de Autoritate publică tutelară a Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș R.A.

anunță organizarea recrutării și selectării candidaților pentru desemnarea

 

MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

 REGIEI PUBLICE A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

 • 1 reprezentant al Autorității Publice Tutelare
 • 4 persoane cu experienţă relevantă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;

 

Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic aflat în subordinea asociației unităților administrativ –teritoriale Măieruș, Comăna, Racoș, Cața și Dumbrăvița.

Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. are ca scop gospodărirea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ –teritoriale Măieruș, Comăna, Racoș, Cața și Dumbrăvița, grupate sub formă de asociație fără personalitate juridică, în vederea realizării de venituri proprii, a exploatării judicioase a pădurilor și a îmbunătățirii condițiilor de mediu, precum și pentru implementarea programelor de dezvoltare locale, regionale și naționale.

 1. Condiții pentru reprezentantul Autorității Publice Tutelare
 • experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș şi/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, cu max. 1 lună înainte de aplicaţie;
 • nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

 1. Condiții pentru candidații cu experiență relevantă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat
 • experienţă relevantă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;
 • cunoaşterea limbii române la nivel avansat, scris şi vorbit;
 • cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • capacitate deplină de exercițiu și integritate morală;
 • starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, cu max. 1 lună înainte de aplicaţie;
 • persoana nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

 

 1. Criterii de selecție/evaluare a candidaților
 • îndeplinirea condițiilor privind experiența profesională și de management;
 • nivelul de dezvoltare a abilităților manageriale;
 • motivația candidaților.

 

 1. Probele procesului de selecție sunt:

 

 • Selecția dosarelor de înscriere

Dosarele se vor depune la sediul Regie Publice Locale a Pădurilor Măieruș R.A. până cel târziu la data de 03.03.2017, ora 1300

 • Interviul de selecție

Interviul va avea loc în data de 15.03.2017, începând cu ora 1100, la sediul Regiei Publice a Pădurilor Măieruș R.A., doar pentru candidații care au fost admiși la etapa dosarelor de înscriere.

 

 1. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere

 

5.1.        Pentru reprezentantul Autorității Publice Tutelare:

 

 • cerere de înscriere la procesul de selecție;
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae în format Europass (în care se va preciza expres denumirea consiliilor de administrație din care face parte candidatul –dacă este cazul);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă educația și pregătirea profesională;
 • copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste experiența de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș R.A. şi/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 și art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații.

 

 • Pentru ceilalți candidați:
 • cerere de înscriere la procesul de selecție;
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae în format Europass (în care se va preciza expres denumirea consiliilor de administrație din care face parte candidatul –dacă este cazul);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă educația și pregătirea profesională;
 • copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste experiența în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș R.A., inclusiv societăți comerciale din sectorul privat;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 și art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații;
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5, alin 2, lit. (c) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv faptul că nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

 

 1. Depunerea candidaturilor

Documentele se depun personal la sediul Regiei Publice Locale a pădurilor Măieuș R.A. sau prin poștă cu confirmare de primire în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.

Depunerea pe suport de hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunț de selecție, este obligatorie.

Imposibilitatea transmiterii pe suport de hârtie, în termenul indicat, a tuturor documentelor atrage după sine excluderea din procedura de recrutare și selecție.

Prin transmiterea documentelor, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție.

Candidaților selectați pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experiența lor sau statutul profesional.

Cerere de inscriere in procesul de selecție

Declarație pe proprie răspundere