ANUNT – NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE – 13.10.2020

LICITATIE SORTIMENTE 14.10.2020
octombrie 2, 2020
LICITATIE MLP 22.10.2020
octombrie 13, 2020

ANUNT
NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

13.10.2020

1. Persoana juridică achizitoare Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A., cod fiscal RO 30350806, cu sediul în Maierus, str. Nicolae Balcescu, nr. 2, telefon 0268.284.906, fax 0268.284.906, email achizitii_rplpmaierusra@yahoo.com, anunţă pentru data de 13.10.2020, orele 12:00, negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, la sediul regiei, pentru Achiziţie “Servicii de exploatare forestiera”
2. Procedura de atribuire: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
3. Locul principal de prestare: Padurile aflate in administrarea R.P.L.P Maierus R.A. – fondul forestier al Comunei Maierus;
4. Natura serviciilor: 77211100-3 – Servicii de exploatare forestieră;
5. Cantitatea servicilor: Conform documentatiei descriptive – un volum brut total de 489 mc;
6. Valoarea estimată totală a contractului: 53790,00 lei fara T.V.A;
6. Durata contractului: 2,5 luni respectiv pana la 31.12.2020;
7. Nu se acceptă oferte alternative;
8. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de către orice operator economic se poate obţine de la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A sau de pe site-ul www.rplpmaierus.ro, sectiunea Licitatii;
9. Data limită pentru depunerea ofertelor este 13.10.2020, orele 10:00. Ofertele vor fi depuse la secretariatul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A., în plic închis cu mentiunea ,,A nu se deschide pana in 13.10.2020 ora 12.00”, limba de redactare a ofertei: limba romana.
10. Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
Garantie de participare da _ nu x
Garantie de bună executie da x nu _
11. Condiţii de participare:

A). Situaţia personală:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Operatorii economici vor depune alaturi de propunerea tehnica, oferta financiara, formulare si urmatoarele documente:
a) Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat – bugetul de stat, la momentul prezentarii;
b) Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local, la momentul prezentarii;
c) Cazierul judiciar al operatorului economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59-60 din Legea 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va depune documentul justificativ, respectiv Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59- 60 ( a se vedea sectiunea formulare) din Legea nr.98/2016 se depune de catre catre toti participantii la procedura ( operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu restul documentelor pana la data limita a depunerii ofertelor.

Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:
1. Ing. BORDAS Florin Mihai, avand functia de Director-Sef Ocol.
2. Ec. IORGA Marius Ioan, avand functia de Contabil Sef.
3. Ing. RADEANU Gheorghe, avand functia de Inginer Silvic.
4. Ing. DRAGOI Radu Constantin, avand functia de Inginer Silvic/ Responsabil Cultura – Achizitii.
5. Tehn. MESZAROS Gabor, avand functia de tehnician-Paza si Drumuri forestiere.
6. Cont. RAPEANU Radu Stefan, avand functia de Contabil.
7. Dr.Ing. ENACHE Leonard Nicolae, avand functia de Inginer Silvic – Sef Distr. I
8. Ing. SZABO Ladislau, avand functia de Inginer Silvic – Sef Distr. II
9. Ing. APREOTESEI Gheroghe, avand functia de Inginer Silvic – Sef Distr. III
10. Ing. DOGARU Gabriel Nicolae, avand funcita de Inginer Silvic – Resp. Productie
11. Ing. OPREA-SORESCU Octavian, avand functia de Inginer Silvic- Resp. Protectie si Mecanizare

B). Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
– Operatorul economic va depune certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
– Certificat de atestare emis in baza „Ord. M.M.A.P. nr. 1330/01.09.2015, pt. Aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si componenta Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera, precum si criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera.
– Cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase, document cu regim special, model si continut aprobat prin Ordin 280/2004.
C) Capacitatea economică şi financiară:
Nu se solicita.

D) Capacitatea tehnică:
Prin prezentarea atestatului de exploatare mentionat anterior, se va demonstra si capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic, intrucat documentele depuse pentru obtinerea acestui atestat sunt cu privire la: personal de specialitate pentru coordonarea tehnică a activităţii de exploatare forestieră, situaţia privind asigurarea cu utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră, situaţia volumului de lemn pe picior recoltat, pentru care a primit autorizaţie de exploatare în perioada ultimei atestări/reatestări, calculul capacităţii anuale pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase, etc.
Se va completa declaratia privind utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
12. Ofertele vor fi deschise în data de 13.10.2020 la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A., începând cu orele 12:00. Negocierea ofertelor se va face în data de 13.10.2020 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A. incepand cu ora 12:00.
Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor sunt ofertanţii sau persoanele împuternicite ale acestora.
13. Modalităţile principale de finanţare şi plată: Buget.
14. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2011 (dupa caz).
15. Ofertantul va depune: Oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.
16. Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data deschiderii ofertelor.
17. Criteriul de atribuire a contractului este: “preţul cel mai scăzut”.
18. Organism competent pentru procedurile de mediere: Comisia Nationala de Solutionare a Contestatiilor, Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania,
19. Nu a fost publicat anunţ de intenţie.
4. ANUNT SITE – AVIZIER
6. Fisa de date

0. Borderou-masa-lemnoasa-NR.15.2

3.1 Documentatie descriptiva – Negociere Prestatii

3.2. APV-uri + Harti Parchete

4. Formulare

5.1 Contract-Prestatii

5.2 ACORD GDPR – Anexa la contract