LICITATIE MLP 17.02.2017

ANUNT SELECTIE MEMBRII C.A.
februarie 2, 2017
P.V. SELECTIE CANDIDATI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 07.03.3017
martie 7, 2017

Organizatorul licitatiei: Regiea Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. , loc. Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro
Data si ora licitatiei: 17.02.2017, ora 11:00
Locul desfasurarii licitatiei: sediul RPLP MAIERUS R.A., din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov.
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare
Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.617/2016
Data si ora organizarii preselectiei: 10.02.2017, ora 14:00
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscriere la licitatie: 10.02.2017 ora 12:00
Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului pe site-ul www.ocoalederegim.ro si pe site-ul www.rplpmaierus.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 7710 mc, din care pe natură de produse:
— produse principale: 7710 (m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
— fag: 6724 (m3);
— stejari: 485 (m3);
— diverse tari: 499 (m3);
— diverse moi: 2 (m3).
Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Pentru partizile neadjudecate in data de 17.02.2017, licitatia se va repeta in data de 28.02.2017, ora 11:00 in aceleasi conditii.
Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea celor daua licitaţii se poate
adjudeca prin negociere, în data de 28.02.2017, imediat dupa incheierea licitatiei, în condiţiile
prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.617/2016.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
06.02.2017.
Documentele ce se vor depune in vederea preselecliei vor fi in conformitate cu prevederile
H.G.617/2016 pentrua probarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publica
Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termen de 10
zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului
economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecarii
pentru masa lemnoasa respective si pierderea garantiei de contractare aferente.
Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:
-nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii,
din culpa operatorului economic;
-nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contactului;
-isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
-a fost incheiat in termen contractual de vanzare-cumparare a masei, lemnoase, iar
valoarea garantiei,cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute
de art.66 alin.(1) din Legea nr.46/2008- Codul Silvic, republicata cu modificarile
ulterioare, pentru constituirea garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii
masei lemnoase contractate;
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:Documentele necesare in vederea
preselectiei pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, prin posta/curier, pe
hartie.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (Ing. Radeanu
Gheorghe, tel: 0268284906, e-mail:contact@rplpmaierus.ro, fax:0268284906).

LISTA PARTIZI MLP 17.02.2017

DOCUMENTE NECESARE LICITATIE