Anunt angajare Inginer Silvic – 14.11.2017

ANUNT – LUCRARI DE INTRETINERE DRUMURI AUTO FORESTIERE
octombrie 16, 2017
Licitatie sortimente 23.11.2017
noiembrie 13, 2017

ANUNT ANGAJARE INGINER SILVIC

RPLP Maierus R.A. organizeaza concurs/interviu, conform Hotararii Nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic pe perioada nedeterminata, in cadrul R.P.L.P. Maierus R.A..

Concursul/interviul va avea loc in data de 14.11.2017, incepand cu ora 10.00.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus.

Condiţiile de studii şi grad profesional pentru ocuparea postului de pădurar sunt:

 • Absolvent al învaţământului superior de specialitate;
 • Gradul profesional minim: “inginer silvic” cu vechime minima 3 ani in silvicultura sau exploatari forestiere;
 • Permis categoria ,,B’’;
 • Cunostinte Microsoft Office ;
 • Cunostinte limba engleza – nivel mediu.

Documentele necesare pentru înscriere la examen-concurs sunt:

 1. Cerere de inscriere la concurs;
 2. Diploma studii original si copie;
 3. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 4. Recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Certificat de cazier judiciar;
 7. Dosar plic;
 8. Dovada detinerii permis categoria B;
 9. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, raportul per salariat din Registrul REVISAL sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă (test grilă) şi interviu.

Nota minimă pentru a fi declarat admis este: 7.

 

Bibliografie:

 1. Legea 46 / 2008 – Codulsilvic – cu modificarile ulterioare;
 2. Legea 171 /2010 – privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice cu modificarile ulterioare;
 3. OUG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
 4. HG nr. 1076/2009 privind Regulamentul de paza a Fondului forestier;
 5. HG nr 996/2008 pentru aprobarea Normelor privind circulatia si comercializarea materialelor lemnoase;
 6. Legea 407 / 2006 –privind vanatoarea si protectia fondului cinegetic;
 7. Legea 295/2005 – privind regimul armelor si munitiilor;
 8. Legea 307/2006 – privind apararea contra incendiilor;
 9. OM 1648/2000 – privind aprobarea Normelor tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de impadurire a terenurilor degradate
 10. OM 1649/ 2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretelor;
 11. OM 1650/ 2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor;
 12. OM 1651/ 2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea masei lemnoase destinata exploatarii;
 13. OM 454/ 2006 privind aprobarea Normelor si indrumarilor tehnice privind protectia padurilor;
 14. OM 1653/ 2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind controlul anual al regenerarilor;
 15. Ordinul 1540/2011– Instructiuniprivindtermenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialuluilemnos

 

ANUNT