Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pentru servicii de Exploatare Forestiera masa lemnoasa toate fazele pana la drum auto pentru un volum de 1556 mc

ANUNT MUNCITOR NECALIFICAT IN SILVICULTURA
noiembrie 9, 2018
Licitatie sortimente 04.12.2018
noiembrie 23, 2018

ANUNT

 

 1. Persoana juridică achizitoare Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A., cod fiscal RO 30350806, cu sediul în Maierus, str. Nicolae Balcescu, nr. 2, telefon 0268.284.906, fax 0268.284.906, email achizitii_rplpmaierusra@yahoo.com, anunţă pentru data de 22.11.2018, orele 12:00, negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, la sediul regiei, pentru Achiziţie “Servicii de exploatare forestiera”
 2. Procedura de  atribuire: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
 3. Locul principal de prestare: Padurile aflate in administrarea R.P.L.P Maierus R.A.;
 4. Natura serviciilor: 77211100-3 – Servicii de exploatare forestieră.
 5. Cantitatea servicilor: Conform Documentatiei descriptive – 3 loturi cu un volum brut total de 1556 mc, Valoarea estimată totală a contractelor este de 134328,43 lei,
 6. Durata contractului: conform autorizatiei de exploatare.
 7. Nu se acceptă oferte alternative.
 8. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de către orice operator economic se poate obţine de la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A.
 9. Data limită pentru depunerea ofertelor este 22.11.2018, orele 10:00. Ofertele vor fi depuse la secretariatul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A., în plic închis cu mentiunea ,,A nu se deschide pana in 22.11.2018 ora 12.00”, limba de redactare a ofertei: limba romana.
 10. Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

Garantie de participare                   da _ nu  x

Garantie de bună executie              da x nu  _

 

 1. Condiţii de participare:
 • Situaţia personală:

Se solicita completarea tuturor formularelor, odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Daca ofertantul are subcontractant sau un tert sustinator, va fi prezentata si de subcontractant si de tertul sustinator.

Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:

1.Ing. BORDAS Florin Mihai, avand functia de Director-Sef Ocol.

2.Ec. IORGA Marius Ioan, avand functia de Contabil Sef.

3.Ing. DOGARU Gabriel Nicolae, avand functia de Inginer-Mecanizare.

4.Ing. RADEANU Gheorghe, avand functia de Inginer Silvic.

5.Ing. DRAGOI Radu Constantin, avand functia de Inginer Silvic/ Responsabil achizitii.

6.Tehn. MESZAROS Gabor, avand functia de tehnician-Paza si Protectie.

7.Cont. RAPEANU Radu Stefan, avand functia de Contabil.

8.Dr.Ing. ENACHE Leonard Nicolae, avand functia de Inginer Silvic – Sef Distr. I

9.Ing. SZABO Ladislau, avand functia de Inginer Silvic – Sef Distr. II

10.Ing. APREOTESEI Gheroghe, avand functia de Inginer Silvic – Sef Distr. III

 

B)Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

Se solicita prezentarea:

–           Certificat de atestare/reatestare eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră din care să reiasă faptul că ofertantul are dreptul de a presta serviciile prevăzute la art. 62 pct. 2) din legea 98/2008 (Codul silvic)

–           Cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase, document cu regim special, model si continut aprobat prin Ordin 280/2004. Informatiile cuprinse in cazierul tehnic de exploatare trebuie sa fie reale/actuale la data PREZENTARII (art. 196 din Legea 98/2016).

–           Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele vor fi prezentate odata cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.

 1. C) Capacitatea tehnică: se va completa declaratia privind utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
 2. Ofertele vor fi deschise în data de 22.11.2018 la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A., începând cu orele 12:00. Negocierea ofertelor se va face în data de 22.11.2018 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A. incepand cu ora 12:00.

Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor sunt ofertanţii sau persoanele împuternicite ale acestora.

 1. Modalităţile principale de finanţare şi plată: Buget.
 2. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2011 (dupa caz).
 3. Ofertantul va depune: Oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.
 4. Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data deschiderii ofertelor.
 5. Criteriul de atribuire a contractului este: “preţul cel mai scăzut”.
 6. Organism competent pentru procedurile de mediere: Comisia Nationala de Solutionare a Contestatiilor, Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania,
 7. Nu a fost publicat anunţ de intenţie.

 

 

espd-request

1. Borderou-masa-lemnoasa NR.8.2

3. Documentatie descriptiva – Prestatii

4. Formulare

5. Contract Prestatii – Sablon

6. Fisa de date

A.P.V-uri

Anunt site