LICITATIE – PRESTARI SERVICII EXPLOATARE – 16.11.2020

LICITATIE MLP 05.11.2020
octombrie 26, 2020
LICITATIE SORTIMENTE 23.11.2020
noiembrie 11, 2020

ANUNT

– LICITATIE IN PLIC INCHIS-

,,SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PANA LA DRUM AUTO FORESTIER PENTRU UN VOLUM DE 2155 M.C.”

            Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. cu sediul in Comuna Maierus, str. Nicolae Balcescu, nr.2, Jud. Brasov, tel/fax: 0268-284.906 organizeaza in data de 16.11.2020, licitatie cu oferta scrisa pentru achizitia de servicii de exploatare masa lemnoasa toate fazele din platforma primara pana la drum auto forestier (,,Prestatii”). Depunerea ofertelor si a documentelor de calificare se poate face pana in data de 13.11.2020 ora 14:00 conform H.G. 715 din 05.10.207 art. 21 alin.1.

            Licitatia in plic inchis conform H.G. 715 din 05.10.2017 art.12 alin.1, lit. b (deschiderea ofertelor) se va desfasura in data de 16.11.2020 incepand cu ora 14:00 la sediul R.P.L.P. MAIERUS R.A. – Sala de sedinte (Com. Maierus, str. Nicolae Balcescu, nr.2, Etaj.1, Jud. Brasov). Caietul de sarcini si documentatia aferenta se poate procura de la sediul reigiei sau se poate vizualiza pe www.rplpmaierus.ro sectiunea Anunturi&Rapoarte – Licitatii.

            Locul principal de prestare: Padurile aflate in administrarea R.P.L.P Maierus R.A. – Fondul forestier al Comunei Maierus si Comunei Dumbravita.

            Natura serviciilor:  77211100-3 – Servicii de exploatare forestieră;

            Cantitatea servicilor: Conform documentatiei descriptive/caiet de sarcini pentru un volum brut total de 2155 mc;

                               Operatorii economici vor depune alaturi de oferta financiara, formulare si urmatoarele documente:

  • Documentul de inregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comertului sau dupa caz documentul echivalent de inregistrare in cazul operatorilor economici straini;
  • Certificatul constatator privind operatorul economic, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de oficiul registrului comertului direct sau prin serviciul online Info-Cert;
  • Certificat de atestare emis in baza „Ord. M.M.A.P. nr. 1330/01.09.2015, pt. Aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si componenta Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera, precum si criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera.
  • Cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase, document cu regim special, model si continut aprobat prin Ordin 280/2004.       

              In urma sedintei de preselectie din data de 13.11.2020 se va incheia procesul verbal de preselectie semnat de membrii comisiei de preselectie.

              Oferta se depune la registratura organizatorului, un operator economic poate depune oferta numai in plic inchis, aceasta trebuie sa fie in original, sa fie semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic.

              In situatia in care un operator economic depune oferte pentru mai multe partizi/grupaje de partizi, aceasta se centralizaeaza de ofertant intr-o singura lista care se depune intr-un plic inchis, in ordinea de prioritate de adjudecare preferata de acesta. Lista trebuie sa fie in original, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic.

              Comisia procedeaza la deschiderea plicurilor in prezenta participantilor dupa preentarea fiecarui plic, care poate fi verificat, de oricare participant, privind autenticitatea si integritatea acestuia.

              Comisia de licitatie face publice ofertele pentru fiecare partida/grupaj de partizi si le inregistreaza in fisele de desfasurare a licitatiei, fise care vor constitui anexele la procesul-verbal de licitatie, comisia declara invalida oferta care nu este in original, nu este semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic.

              Este declarat adjudecatar, pentru fiecare partida/grupaj de partizi, operatorul economic care a oferit pretul cel mai mic.

              Informatii suplimentare se pot obtine la numarul 0268-284.906 – Birou Achizitii Publice.