ANUNT LICITATIE ,,SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PANA LA DRUM AUTO FORESTIER PENTRU UN VOLUM DE 8833 M.C., AFERENT ANULUI DE PRODUCTIE 2021”

LICITATIE SORTIMENTE 19.02.2021
februarie 10, 2021
ANUNT CONCURS OCUPARE POST DE AGENT COMERCIAL PRINCIPAL – 19.03.2021
martie 4, 2021

ANUNT LICITATIE

– ACHIZITIE –

,,SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA TOATE FAZELE PANA LA DRUM AUTO FORESTIER PENTRU UN VOLUM DE 8833 M.C., AFERENT ANULUI DE PRODUCTIE 2021”

            Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. cu sediul in Comuna Maierus, str. Nicolae Balcescu, nr.2, Jud. Brasov, tel/fax: 0268-284.906 organizeaza Procedura Simplificata, conform art. 7 alin.1, li.c, din Legea 98/2016 prin intermediul platformei SEAP, anunt SCN1082138 publicat in data de 17.02.2021 ora 11:19, avand termen limita de depunere a ofertelor data de 01.03.2021 ora 15:00.

            Locul principal de prestare: Padurile aflate in administrarea R.P.L.P Maierus R.A.

            Natura serviciilor:  77211100-3 – Servicii de exploatare forestieră;

            Cantitatea serviciilor: Conform documentatiei descriptive/caiet de sarcini pentru un volum brut total de 8833 mc;

            Ofertele se vor depune exclusiv online, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. Toate documentele se vor depune in lb.romana. Numai operatorii economici înregistrati în SEAP au dreptul de a transmite oferta. Avand in vedere ca procedura se desfasoara online, ofertantii vor depune toate documentele scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa. Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP (SICAP). Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP (SICAP) la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP (SICAP) catre solicitantul clarificarii la sectiunea ”Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”, iar catre toti operatorii economici la rubrica de „Lista clarificari, notificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP (SICAP) la Sectiunea “Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (SICAP), Sectiunea “Solicitari de clarificare/ intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP (SICAP), in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi preturi. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP (SICAP) în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.        

Important:

            Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie (reprezentând şi cauţiunea prevazuta la art.66 alin.(1) din Codul silvic si art.15 alin.(3) din Instrucțiunilor aprobate prin  OMMP nr. 1540/2011) a contractului pe toată perioada derulării contractului, în termen de 30 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de emiterea autorizației de exploatare, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului.

            Garantia de participare la licitatie, in cuantum de 1% din valoarea partidei/loturilor pentru care operatorii economici formuleaza oferta,, se achita prin instrumente legale de decontare pana la incepererea licitatiei si certificate de banca si se publica in SEAP (SICAP) alaturi de restul documentelor..

            Informatii suplimentare se pot obtine la numarul 0268-284.906 – Birou Achizitii Publice.