ANUNT – 14.07.2021 – ACHIZITIONARE SERVICII DE PROIECTARE DRUMURI AUTO FORESTIERE – D.A.F. Trestioara – 2,2 km –

LICITATIE M.L.F. DAF 31.05.2021
mai 19, 2021
LICITATIE DAF 21.07.2021
iulie 9, 2021

Denumire contract:  Servicii de proiectare drumuri auto forestiere in vederea reabilitarii – D.A.F. Trestioara- 2,2 km, U.A.T. Dumbravita;

Cod CPV:  Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport – 71322500-6;

Valoarea estimată fără T.V.A:  67.000,00 lei ( fără T.V.A);

Descriere contract:

            Conform ,,Temei de proiectare” anexa la prezentul anunt.

            Servicii de proiectare drumuri auto forestiere in vederea reabilitarii – D.A.F. Trestioara- 2,2 km, U.A.T. Dumbravita, servicii ce implica urmatoarele etape:

– Etapa I-a: – Studiile de teren – Geologice si Geomorfologice;

                     – Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.):

                                    – piese scrise şi desenate: 3 exemplare;

                                    – ridicare topografica: 2 exemplare;

                                    – studii geotehnice: 2 exemplare;

                                    – expertiza tehnica cu expert tehnic atestat: 2 exemplare;

– Etapa a II-a: – Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C):

                                    – piese scrise şi desenate: 2 exemplare;

                                    – referat de verificare faza P.A.C. cu verificator atestat – 2 exemplare;

 – Etapa a III-a: – Proiect tehnic de execuţie (P.T.E.):

                                    – piese scrise şi piese desenate- 3 exemplare;

                                    – referat de verificare faza P.T.E., cu verificator atestat: 3 exemplare;

– Etapa a IV-a: – Asistenţă tehnică din partea proiectantului până la finalizarea lucrărilor de execuţie.

Criterii de adjudecare/Conditii de atribuire:  Oferta desemnată câștigătoare va fi stabilită pe criteriul ,,prețul cel mai scăzut”.

Conditii referitoare la contract: Pentru serviciile de proiectare plata se va face prin ordin de plata la momentul predarii documentatiei si a semnarii Procesului Verbal de receptie de catre partile contractante pe fiecare etapa in parte sau pentru intregul proiect.

            Plata asistentei tehnice se face pe parcursul executiei lucrarilor conform conditiilor contractuale.

Durata de livrare a documentatiei: 35 zile lucratoare de la semnarea contractului pentru Etapa I, 30 zile lucratoare pentru Etapa a II-a de la solicitarea beneficiarului dupa avizarea D.A.L.I., 30 zile lucratoare pentru Etapa a III-a de la solicitarea beneficiarului dupa avizarea P.A.C.

Conditii de participare/Termen limită primire oferte: Ofertele de preţ vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP, conform temei de proiectare, precum și transmise la adresa de e-mail: contact@rplpmaierus.ro (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț), până la data de 14.07.2021 ora 15:00. Se va verifica catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de 14.07.2021 ora 15:00.                  

            Totodata operatorii economici trebuie sa depuna pe langa oferta financiara, urmatoarele documente obligatorii:

            1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului care atesta legalitatea constituirii precum si obiectul de activitate constituit din activitatile similare necesare pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, valabil la momentul prezentarii;

            2. Certificat de atestare fiscala (CUI/CIF);

            3. Formular privind informatii generale (sectiunea ,,Formulare”);

            4. Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (sectiunea ,,Formulare”);

            5. Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (sectiunea ,,Formulare”);

            6. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea 98/2016 (sectiunea ,,Formulare”);

            7. Declaraţia de accept a contractului de servicii cu/fără obiecţiuni (sectiunea ,,Formulare”);

            Nu sunt acceptate si analizate oferte cu denumire, CPV diferit sau fara documente obligatorii.

            Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail contact@rplpmaierus.ro sau la sediul R.P.L.P. MAIERUS R.A. până la data de 14.07.2021 ora 15:00, precum se va face si dovada incarcarii ofertei în catalogul electronic SEAP (Print Screen).

Informații suplimentare:

            Tema de proiectare, Anuntul, Formularele si Modelul de contract sunt postate pe site-ul www.rplpmaierus.ro sectiunea ,,Anunturi” (https://rplpmaierus.ro/index.php/category/anunturi/).

Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail contact@rplpmaierus.ro sau la Registratura instituției noastre – Com. Maierus, str. Nicolae Balcescu, nr.2, Jud. Brasov, cu mențiunea ,,În atenția Biroului Achiziții Publice”, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clarificări pe site-ul www.rplpmaierus.ro, la secțiunea aferentă anuntului având ca obiect ,,Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport” aferenta drumului auto forestier ,,Trestioara”.

Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Garanţia de bună executie sa va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate Prestatorului pentru facturi parțiale. Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont de garanție distinct şi să-l pună la dispoziţia Achizitorului după semnarea contractului.

Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 395/2016.

            Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0268-284-906.