ANUNȚ – Lucrari de intretinere drumuri auto forestiere – Hamaradia, Popilnica Mare (U.A.T. Dumbravita) – 08.09.2021

LICITATIE DAF 26.08.2021
august 13, 2021
ANUNT – NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE – 09.09.2021
septembrie 1, 2021

Denumire contract:  Lucrari de intretinere drumuri auto forestiere – Hamaradia, Popilnica Mare (U.A.T. Dumbravita)

Cod CPV:  Lucrari de intretinere drumuri auto forestiere – 45233141-9;

Valoarea estimată fără T.V.A: 

            – D.A.F. Hamaradia – 10,7 km – 47495,83 lei fara T.V.A.;

            – D.A.F. Popilnica Mare – 7,1 km – 37718,23 lei fara T.V.A.;

                                   TOTAL: 85214,06 lei fara T.V.A

Descriere contract: Intreţinere drumuri auto forestiere, drumuri ce apartin de U.A.T Dumbravita, Jud. Brasov (D.A.F. Hamaradia, Popilnica) conform formularului de oferta si a caietului de sarcini.

Condiții contract:  Prestatorul se obliga să actioneze numai la intocmirea unui ,,Ordin de incepere a lucrarilor”, documentația se poate descarca si de pe site-ul regiei  www.rplpmaierus.ro, sectiunea – Anunturi;

Condiții de facturare: Plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor; 

Condiții de participare:  Oferta se va depune până la data de 08.09.2021 ora 10:00 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A., strada Nicolae Bălcescu, nr. 2, Măieruş, jud. Braşov, birou secretariat, cu mentiunea “A nu se deschide pana la data de 08.09.2021”, ora 10:00.

Documente solicitate:

            1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului care atesta legalitatea constituirii precum si obiectul de activitate constituit din activitatile similare necesare pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, valabil la momentul prezentarii;

            2. Certificat de atestare fiscala (CUI/CIF);

            3. Formular privind informatii generale (sectiunea ,,Formulare”);

            4. Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (sectiunea ,,Formulare”);

            5. Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (sectiunea ,,Formulare”);

            6. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea 98/2016 (sectiunea ,,Formulare”);

            7. Declaraţia de accept a contractului cu/fără obiecţiuni (sectiunea ,,Formulare”);

            8. Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului (sectiunea ,,Formulare”);

            9. Declaratie privind securitate si sanatate in munca (sectiunea ,,Formulare”);

            10. Declaratie privind utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (sectiunea ,,Formulare”);

            11. Oferta propriu-zisă (financiara) – Se menţioneză că preţurile materialelor, utilajelor  transportul se ofertează, iar procentul de cheltuieli indirecte (1%) sunt preţuri maximale.

            Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu oferta conform formularului de ofertă prezentat în documentaţia anexată.

            Nu sunt acceptate si analizate oferte cu denumire, CPV diferit sau fara documente obligatorii.

Criterii de adjudecare:  Prețul cel mai scăzut; 

Garanție de bună execuție: Se va reține garanție de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de adjudecare a contractului;

Termen de execuție a lucrărilor: 3 luni de la data semnarii;

Termen limită primire oferte: 08.09.2021 – ora 10:00;

Alte informatii: Documentatia necesara se poate descarca si de pe site-ul regiei www.rplpmaierus.ro sectiunea ,,Anunturi”.

Ofertantul declarat castigator trebuie sa publice in catalogul SEAP valoarea ofertata!

Fiecare pagina va fi numerotata, semnata si stampliata de catre ofertant. Oferta se va depune intr-un singur exemplar (original), pana la data de 08.09.2021, ora 10.00.

Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0744-293-547 – Tehn. Meszaros Gabor.