LICITATIE MASA LEMNOASA PE PICIOR – 24.02.2022, PRODUCTIA ANULUI 2022

LICITATIE MASA LEMNOASA PE PICIOR – 10.02.2022, PRODUCTIA ANULUI 2022
ianuarie 31, 2022
LICITATIE MASA LEMNOASA PE PICIOR – 11.03.2022, PRODUCTIA ANULUI 2022
martie 1, 2022

ANUNT
PRIVIND ORGANIZARE LICITAŢIE PENTRU VANZARE DE MASĂ
LEMNOASĂ PE PICIOR, PRODUCTIA ANULUI 2022

Organizatorul licitatiei: Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A., Loc. Maierus, str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro;
Data si ora licitatiei: 24.02.2022, ora 12:00;
Locul desfasurarii licitatiei: sediul R.P.L.P. MAIERUS R.A., din Com. Maierus, str. N. Balcescu nr.2, jud. Brasov.
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare;
Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.715/2017;
Data si ora organizarii preselectiei: 21.02.2022, ora 14:00;
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscriere la licitatie: 21.02.2022 ora 12:00;
Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului pe site-ul www.produselepadurii.ro, www.ocoalesilvice.ro si pe site-ul www.rplpmaierus.ro;
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de 1924,93 m3, din care pe natură de produse:
— produse principale : 1924,93 (m3);
— produse secundare igiena : 0 (m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
— rasinoase: 0 (m3);
— fag: 1455,02 (m3);
— stejari: 279,92 (m3);
— diverse tari: 189,99 (m3);
— diverse moi: 0 (m3).
Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat FSC.
Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se supune negocierii in data de 24.02.2022 imediat dupa incheierea licitatiei, conform art.42 din HG. Nr.715/2017, si în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 14.02.2022.
Documentele ce se vor depune in vederea preselectiei vor fi in conformitate cu prevederile H.G. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.
Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termen de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferenta.
Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:
 nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic;
 nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contactului;
 isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
 a fost incheiat in termen contractual de vanzare-cumparare a masei lemnoase, iar valoarea garantiei, cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute de art.66 alin.(1) din Legea nr.46/2008- Codul Silvic, republicata cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate;

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Documentele necesare in vederea preselectiei pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, prin posta/curier, pe hartie.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (Ing. Dragoi Radu Constantin, tel: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro, fax:0268284906).
LISTA PARTIZI MLP 24.02.2022

Anunt licitatie MLP 24.02.2022

APV-uri+Schite

Caiet de sarcini 24.02.2022

CONTRACT VANZARE-CUMP MLP

Formulare-inscriere-HG-55_2019-1-2

PRESELECTIE AG EC 21.02.2022