ANUNT LICITATIE SORTIMENTE (M.L.F) – 10.05.2022 –

02.05.2022 – ACHIZITIONARE SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA MASĂ LEMNOASĂ PENTRU NEVOI LOCALE TOATE FAZELE PÂNĂ LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 8105,12 MC AFERENT ANULUI DE PRODUCTIE 2022 (NR. SEAP/SICAP – CN1040854/27.03.2022)
aprilie 21, 2022
LICITATIE MLP 03.06.2022
mai 23, 2022

ANUNT
– PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PENTRU VANZARE DE LEMN FASONAT –
-10.05.2022-

Organizatorul licitatiei: Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A., Loc. Maierus , str. Nicolae Balcescu, nr.2, jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro;
Data si ora licitatiei: 10.05.2022, ora 12:00;
Locul desfasurarii licitatiei: Sediul R.P.L.P. MAIERUS R.A., din Maierus, str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov;
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare – Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.715/2017;
Data si ora organizarii preselectiei: 06.05.2022, ora 14:00;
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscriere la licitatie: 06.05.2022 ora 12:00;
Lista loturilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului, pe site-ul www.rplpmaierus.ro, www.produselepadurii.ro si www.ocoalesilvice.ro;
Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 1306,95 m3,
din care pe sortimente:
— lemn pentru cherestea: 1287,87 (m3);
— lemn foc: 19,08 (m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
— molid: 0 (m3);
— fag: 825,02 (m3);
— qvercinee: 370,11 (m3);
— pin silvestru: 111,82 (m3);
Masa lemnoasă fasonata oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat F.S.C. R
Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se supune negocierii in data de 10.05.2022 imediat dupa incheierea licitatiei, conform art.42 alin.(4) si (5) din HG. Nr.715/2017, si în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 29.04.2022.
Documentele ce se vor depune in vederea preselecliei vor fi in conformitate cu prevederile H.G.715/2017 pentrua probarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.
Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termen de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respective si pierderea garantiei de contractare aferente.
Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:
 nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic;
 isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
 a fost incheiat in termen contractual de vanzare-cumparare a masei, lemnoase, iar valoarea garantiei, cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute de art.66 alin.(1) din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, republicata cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate;
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Documentele necesare in vederea preselectiei pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, transmise pe fax, sau la adresa de e-mail: contact@rplpmaierus.ro;
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing. Dragoi Radu Constantin, tel: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro, fax:0268284906.

Model contract 10.05.2022

Anunt licitatie sortimente 10.05.2022

Borderou licitatie M.L.F. 10.05.2022

Caiet sarcini 10.05.2022

Formulare-inscriere-HG-55_2019-1-2

P.V. PRESELECTIE AG. EC. 06.05.2022