Licitatie publica sortimente 09.12.2016

Licitatie de prestari servicii silvice 25.11.2016
noiembrie 15, 2016
Licitatie intermediara pentru vanzare masa lemnoasa pe picior 29.11.2016
noiembrie 25, 2016

Organizatorul licitaţiei: Regia Publica Locala a Pădurilor Maicrus R.A. , loc. Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Braşov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro Data si ora licitaţiei: 09.12.2016, ora 12:00

Locul desfăşurării licitaţiei: sediul RPLP MAIERUS R.A., din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2. jud. Braşov.

Tipul licitaţiei: Licitaţie publica cu strigare

Licitaţia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului dc valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.617/2016 Data si ora organizării preselectiei: 05.12.2016, ora 16:00

Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentaţia de preselectie si înscriere la licitaţie: 05.12.2016 ora 14:00

Lista loturilor care se licitează, preţul dc pornire la licitaţie si pasul de licitaţie pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului si pe site-ul www.rplpmaicnts.ro

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 884.54 mc, din care pe sortimente:

— lemn pentru cherestea: 675.54 (mc);

— lemn foc: 209 (mc);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

— fag: 837.43 (mc);

— stejar: 47.11 (mc);

Masa lemnoasă fasonata oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, în data de 16.12.2016. cu preselectie separata in data de 12.12.2016. conform art.42 alin.(4) si (5) din 1IG. Nr.617/2016 si în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi dc alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 25.11.2016.

Documentele ce se vor depune in vederea preselecliei vor fi in conformitate cu prevederile H.G.617/2016 pentrua probarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica

Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termen de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatoruluieconomic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasa respective si pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, in următoarele situatii:

> nu a fost încheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in condiţiile legii, din culpa operatorului economic;

> isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

> a fost încheiat in termen contractual de vanzare-cumparare a masei, lemnoase, iar valoarea garanţiei,cu acordul părtilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art.66 alin.(l) din Legea nr.46/2008- Codul Silvic, republicata cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de buna execuţie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate:

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:Documentele necesare in vederea preselectiei pot 11 depuse Ia secretariatul instituţiei cu adresa de mai sus, transmise pe fax, sau la adresa de e-mail: contact@rplpmaierus.ro:

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (Ing. Radeanu Gheorghe, tel: 0268284906. e-mail:conlacl@rplpmaierus.ro. fax:0268284906).

LISTA SORTIMENTE