Licitatie intermediara pentru vanzare masa lemnoasa pe picior 29.11.2016

Licitatie publica sortimente 09.12.2016
noiembrie 25, 2016
Anunt – Servicii de deszăpezire drumuri auto forestiere
decembrie 6, 2016

Organizatorul licitatiei: Regiea Publica Locala a Padurilor Maicrus R.A. . Ioc. Maierus . str. Nicolae Balcescu m’.2. jud. Brasov. tel/fax: 0268284906. e-mail: contact@rplpmaierus.ro

Data si ora licitatiei: 06.12.2016. ora 12:00

Locul desfasurarii licitatiei: scdiul Primarici Comunci Dumbravita, din Comuna Dumbravita, satDumbravita, strada Mare. nr. 1 176. Jud. Brasov.

Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare

Iicitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.617/2016

Data si ora organizarii preselectiei: 29.1 1.2016, ora 15:00

Data si ora limita pana la care poatc fi depusa documentalia de preselectie si inscrierea licitatie: 29.11.2016 ora 13:00

Lista partizilor care so liciteaza, pretul de pornire a licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la scdiul organizatorului pe site-ul www.ocoalederegim.ro si pe site-ul www.mlpmaierus.ro.

Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licitaiie 449 mc. din care pe natura de produse:

  • produse din Taieri in aliniamente: 449 (m3);

si rcspcctiv, pe specii si grupe de specii:

  • diverse moi: 449 (m3).

Masa lemnoasa pc picior oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publice a unitatilor administrativ teritoriale si nu este certificata.

Pentru partizile neadjudecate in data de 06.12.2016, licitatia se va repeta in data de 16.12.2016, ora 12:00 in aceleasi conditii.

Masa lemnoasa pe picior ramasa neadjudecata dupa incheierea celor daua licitatii se poate adjudeca prin negociere. in data de 16.12.2016. imedial dupa incheierea licitatiei. in conditiile
prevazute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvemului nr.6l7/2016.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 23.11.2016.

Documentele ce se vor depune in vederea preselecliei vor ti in conformitate cu prevederile H.G.617/2016 pentrua probarea Regulamentului dc valorificarc a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publica.

Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate. in termen de 10 zile lucratoare. stabilit prin caietul de sarcini. din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar. atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respective si pierderea garantiei de contractare aferente.

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic. in urmatoarele situatii:

  • nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase. in conditiilc legii. din culpa operatorului economic;
  • nu a constituit garantia de buna executie. la data incheierii contactului;
  • isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
  • a fost incheiat in termen contractual de vanzare-cumparare a masei. lemnoase. iar valoarea garantiei cu acordul partilor. sc foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute de art.66 alin.(1) din Legca nr.46/2008- Codul Silvie. republicata cu modificarile ulterioare. pentru constituirca garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate:

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: Documentele necesare in vederea preselectiei pot ti depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, prin posta/curier. pe
hartie.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: (lng. Radeanu Gheorghe. tel: 0268284906. e-mail:contact@rplpmaierus.ro, fax: 0268284906).

ANUNTUL IN FORMAT PDF