LICITATIE SORTIMENTE 22.12.2017

LICITATIE SORTIMENTE 21.12.2017
decembrie 12, 2017
LICITATIE MLP 13.03.2018
martie 1, 2018
ANUNT
Privind organizarea licitatiei intermediare pentru vanzare de lemn fasonat
Organizatorul licitatiei: Regiea Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. , loc. Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro
Data si ora licitatiei: 22.12.2017, ora 12:00
Locul desfasurarii licitatiei: sediul  RPLP MAIERUS R.A., din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov.
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare
Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.715/2017
Data si ora organizarii preselectiei: 20.12.2017, ora 16:00
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscriere la licitatie: 20.12.2017 ora 14:00
Lista loturilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul www.rplpmaierus.ro
Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie  581.05 m3,
din care pe sortimente:
— lemn pentru cherestea: 581.05 (m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
— fag: 393.77 (m3);.
— stejari: 187.28 (m3);.
Masa lemnoasă fasonata oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se supune negocierii, în data de 03.01.2018, dupa incheierea repetarii licitatiei cu preselectie separata in data de 03.01.2018, conform art.42 alin.(4) si (5) din HG. Nr.715/2017 si în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 13.12.2017.
Documentele ce se vor depune in vederea preselecliei vor fi in conformitate cu prevederile H.G.715/2017 pentrua probarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica
 Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termen de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecarii  pentru masa lemnoasa respective si pierderea garantiei de contractare aferente.
Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:
Ø  nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic;
Ø  isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
Ø  a fost incheiat in termen contractual de vanzare-cumparare a masei, lemnoase, iar valoarea garantiei,cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute de art.66 alin.(1) din Legea nr.46/2008- Codul Silvic, republicata cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate;
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:Documentele necesare in vederea preselectiei  pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, transmise pe fax, sau la adresa de e-mail: contact@rplpmaierus.ro;
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (Ing. Radeanu Gheorghe, tel: 0268284906, e-mail:contact@rplpmaierus.ro, fax:0268284906).

DOCUMENTE NECESARE LICITATIE

LISTA SORTIMENTE LICITATIE

caiet sarcini 22.12.2017

preselectie sortim 20.12.2017